STATUT
SŁUPSKIEGO OŚRODKA KULTURY

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

1. Słupski Ośrodek Kultury, zwany dalej „SOK”, jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

 1) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862);

 2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232);

 3) Niniejszego statutu.

2. Organizatorem SOK jest Miasto Słupsk

3. Nadzór nad funkcjonowaniem SOK sprawuje Prezydent Miasta Słupska.

 

§ 2.

 

1. Siedzibą SOK i terenem działania jest miasto Słupsk.

2. Dla pełnej realizacji celów statutowych SOK może prowadzić działalność na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.

3. SOK posiada osobowość prawną z dniem wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Organizatora.

 

Rozdział 2.

 

Cele i zakres działalności

 

§ 3.

1. Podstawowym celem SOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz działalności artystycznej i kulturalnej.

2. SOK realizuje swoje cele poprzez wielokierunkową działalność w dziedzinie edukacji i animacji kulturalnej, promocji twórczości artystycznej, kreowanie przestrzeni do działalności twórczej, w tym także osób z niepełnosprawnościami.

3. SOK prowadzi swoją działalność w oparciu o program kadencyjny, roczne plany działalności merytorycznej oraz założenia polityki kulturalnej miasta.

 

§ 4.

 

1. Cele i zadania wymienione w § 3 niniejszego statutu SOK realizuje w szczególności poprzez:

 1) prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej;

 2) organizowanie różnorodnych imprez artystycznych, kulturalnych, rozrywkowych, okolicznościowych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

 3) prowadzenie działalności wystawienniczej;

 4) organizowanie spotkań, konferencji;

 5) inicjowanie i wspieranie projektów wolontarystycznych;

 6) prowadzenie działalności informacyjno - promocyjnej w zakresie działań statutowych;

 7) prowadzenie działalności w zakresie amatorskiej twórczości artystycznej;

 8) tworzenie warunków do rozwoju rękodzieła artystycznego;

 9) inicjowanie i realizowanie projektów z obszaru sztuki i kultury m.in. dla dzieci, młodzieży, seniorów i grup defaworyzowanych;

 10) współdziałanie z instytucjami, podmiotami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie profilaktyki uzależnień i resocjalizacji mieszkańców Słupska poprzez sztukę;

 11) prowadzenie działalności wydawniczej;

 12) prowadzenie kina studyjnego;

 13) prowadzenie działań kulturalnych integrujących środowiska osób z niepełnosprawnościami z osobami sprawnymi.

2. Zadania statutowe SOK realizuje samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.

3. W celu realizacji zadań statutowych SOK współpracuje ze środowiskami kulturalnymi i twórczymi.

 

§ 5.

 

1. SOK może prowadzić także dodatkową działalność gospodarczą – pod warunkiem, że nie spowoduje to ograniczenia działalności statutowej instytucji, m.in. w zakresie:

 1) świadczenie odpłatnych usług poligraficznych, fotograficznych, fonograficznych, filmowych, reklamowych, promocyjnych, nagłośnieniowych;

 2) prowadzenie sprzedaży wyrobów artystycznych, płyt, książek, wydawnictw;

 3) wynajem pomieszczeń;

 4) wynajem środków transportu;

 5) organizowanie odpłatnych konferencji, szkoleń i innych form kształcenia pozaszkolnego w dziedzinie kultury i sztuki;

 6) organizowanie na zlecenie innych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych odpłatnych spektakli teatralnych, koncertów i wydarzeń artystycznych;

 7) prowadzenie odpłatnej wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego;

 8) świadczenie usług gastronomicznych we własnych obiektach;

 9) prowadzenie sprzedaży giełdowej, komisowej, antykwarycznej dzieł sztuki, prac plastycznych, rękodzieła artystycznego, wydawnictw fonograficznych i filmowych.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane jedynie na finansowanie działalności statutowej SOK.

 

Rozdział 3.

 

Zarządzanie i organizacja

 

§ 6.

 

1. SOK zarządzany jest i reprezentowany na zewnątrz przez Dyrektora, którego powołuje Prezydent Miasta Słupska na okres od 3 do 7 lat w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Do zakresu obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

 1) planowanie i kierowanie działalnością merytoryczną SOK;

 2) gospodarowanie majątkiem instytucji;

 3) gospodarowanie finansami instytucji;

 4) wykonywanie prawa pracy a także dobór i właściwe wykorzystywanie kadr.

 

§ 7.

 

1. Dyrektor kieruje SOK przy pomocy Zastępcy Dyrektora.

2. Zastępcę powołuje i odwołuje Dyrektor po otrzymaniu pozytywnej opinii Organizatora.

3. Organizację wewnętrzną SOK określa regulamin organizacyjny SOK nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Słupska oraz opinii działających w SOK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

§ 8.

 

1. Dyrektor SOK powołuje i odwołuje Radę programową, zwaną dalej Radą. Rada liczy 8 członków.

2. Regulamin działania Rady uchwala Rada na pierwszym posiedzeniu.

3. Do kompetencji Rady należy opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z merytoryczną działalnością SOK.

 

Rozdział 4.

 

Majątek i źródła finansowania SOK

 

§ 9.

 

1. SOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania, w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej SOK jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z uwzględnieniem dotacji Organizatora.

3. SOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

 

§ 10.

 

Źródłami finansowanie SOK są:

 1) dotacje podmiotowe i celowe Organizatora;

 2) dotacje celowe z budżetu państwa;

 3) przychody z prowadzonej działalności;

 4) środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych;

 5) przychody z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych;

 6) przychody ze sprzedaży składników majątku SOK;

 7) inne źródła.

 

§ 11.

 

1. SOK może prowadzić działalność inną niż kulturalna w szczególności:

 1) świadczenie odpłatnych usług poligraficznych, fotograficznych, fonograficznych, filmowych, reklamowych, promocyjnych, nagłośnieniowych;

 2) prowadzenie sprzedaży wyrobów artystycznych, płyt, książek, wydawnictw;

 3) wynajem pomieszczeń;

 4) wynajem środków transportu;

 5) organizowanie odpłatnych konferencji, szkoleń i innych form kształcenia pozaszkolnego w dziedzinie kultury i sztuki;

 6) organizowanie na zlecenie innych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych odpłatnych spektakli teatralnych, koncertów i wydarzeń artystycznych;

 7) prowadzenie odpłatnej wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego;

 8) świadczenie usług gastronomicznych we własnych obiektach;

 9) prowadzenie sprzedaży giełdowej, komisowej, antykwarycznej dzieł sztuki, prac plastycznych, rękodzieła artystycznego, wydawnictw fonograficznych i filmowych.

2. Dochody uzyskane z tytułu prowadzenia działalności wskazanej w ust.1 mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań statutowych.

 

§ 12.

 

Do składania w imieniu SOK oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych uprawniony jest Dyrektor.

 

Rozdział 5.

 

System kontroli wewnętrznej

 

§ 13.

 

Kontrolę wewnętrzną SOK sprawują:

 1) Dyrektor w zakresie spraw ogólnych;

 2) Główny księgowy w zakresie spraw finansowych.

 

Rozdział 6.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 14.

 

1. Zmian niniejszego statutu może dokonać Rada Miejska w Słupsku w drodze uchwały, w trybie właściwym dla jego nadania.

2. Przekształcenia, podziału i likwidacji SOK może dokonać Rada Miejska w Słupsku na warunkach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.