"Dwa głosy w jednej sprawie" to projekt polsko-ukraińskiej wymiany młodzieżowej, w której udział biorą uczestnicy zajęć teatralnych z Ośrodka teatralnego Rondo oraz studenci z Ukraińskiego uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 projekt przeszedł w strefę wirtualną i spotkania grup odbywają się w formie on-line.

"Два голоси в одній справі" -це проект польсько-українського молодіжного обміну, в якому беруть участь учасники театральних груп з Театрального осередку RONDO та студенти з Українського Католицького Університету у Львові. Через загос рення, пов'язані з пандемією COVID-19, проект перейшов у віртуальну зону і зустрічі груп проходять в онлайн-формі.

OPIS PROJEKTU

Słupski Ośrodek Kultury we współpracy z Uniwersytetem Katolickim we Lwowie bierze udział w Polsko-Ukraińskiej Wymianie Młodzieży online, realizując projekt „Dwa głosy w jednej sprawie, czyli wertep i jasełka”. W ramach projektu odbędzie się 10 spotkań online, w których udział wezmą uczestnicy grup teatralnych z Polski i Ukrainy. Młodzież będzie poszukiwać wspólnych korzeni i dziedzictwa kulturowego. Głównym celem projektu jest integracja młodych ludzi w środowisku międzynarodowym, wzajemne poznanie swoich kultur, przełamywanie barier i stereotypów oraz otwarcie na inny kraj i drugiego człowieka.

W programie wizyt online znalazły się m.in.: wirtualne spacery po Słupsku i Ustce, zaprezentowanie działalności Słupskiego Ośrodka Kultury, pokazy filmowe, warsztaty sitodruku, wirtualne zwiedzanie kolekcji prac Witkacego, wizyty w słupskich teatrach, warsztaty podstaw sztuki cyrkowej. Strona ukraińska natomiast przygotowała dla nas grę miejską, wirtualne zwiedzanie Uniwersytetu i lwowskiego teatru, warsztaty teatralne oraz warsztaty śpiewu białego. Efektem pracy obu grup młodzieży będzie przygotowanie spektakli – wertepu i jasełek.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Слупський культурний центр у співпраці з католицьким університетом у Львові бере участь у польсько-українському молодіжному обміні онлайн, реалізуючи проект "Два голоси в одній справі, тобто вертеп і яселка". В рамках проекту буде проведено 10 онлайн-зустрічей, в яких візьмуть участь учасники театральних груп з польської та української сторін. Молодь шукатиме спільне коріння та культурну спадщину. Основна мета проекту-інтеграція молодих людей в міжнародне середовище, взаємне знайомство з їх культурами, подолання бар'єрів і стереотипів, і відкритість для іншої країни та іншої людини.

У програмі онлайн зустрічей буде зокрема: віртуальні прогулянки по Слупську і Устці, презентація діяльності Слупського Центру культури, покази фільмів, майстер-класи трафаретного друку, віртуальний тур по колекції творів Віткація, візити до Слупських театрів, майстер-класи основ циркового мистецтва. Українська сторона, навпаки, підготувала для нас міську гру, віртуальну екскурсію Українським Католицьким Університетом та Львівським театром ім.С.Крушельницької, театральні майстер-класи та майстер-класи білого співу. Результатом роботи обох груп молоді стане підготовка вистав-вертепу та яселек.

Проект отримав фінансування від польсько-української Ради з обміну молоді з грантом Міністерства народної освіти

Podsumowanie projektu

KLAUZULA WYDAWNICZA
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Belka

 

STRONY PROJEKTU

SŁUPSKI OŚRODEK KULTURY

Beneficjentami naszej działalności są dzieci, młodzież i dorośli. Zaspakajamy ich potrzeby kulturalne i rozbudzamy twórczo. Animujemy środowisko lokalne, wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców, budujemy tożsamość społeczności lokalnej, łączymy pokolenia, dbamy o dialog i porozumienie między stowarzyszeniami twórczymi, wolontariuszami a pracownikami SOK.

Realizując swoje cele współpracujemy z placówkami oświatowymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i mediami. Inspirujemy do wspólnych działań zarówno grupy nieformalne, jak i te sformalizowane.

W zakresie edukacji kulturalnej przygotowujemy młodego człowieka do szerokiej akceptacji zjawisk artystycznych i społecznych, uczymy umiejętności ich wyjaśniania i rozumienia, przygotowujemy z jednej strony do pielęgnowania a z drugiej do wzbogacania tradycji lokalnych.

Decyzją Rady Miejskiej w Słupsku 1 lutego 2018 Słupski Ośrodek Kultury został połączony z Młodzieżowym Centrum Kultury, tworząc atrakcyjną i bardziej efektywną w działaniach nową instytucję kultury pod nazwą „Słupski Ośrodek Kultury”. Młodzieżowe Centrum Kultury, już jako Emcek stało się jedną z pracowni SOK.

Kadra instruktorska pozostała bez zmian, a wszystkie wymienione poniżej obiekty sprawują swoje dotychczasowe funkcje. Sztandarowe imprezy SOK-u i MCK-u, jak Dni Kultury Żydowskiej, konkurs Ośmiu Wspaniałych, Finał WOŚP, Sam na Scenie, Niemen Non Stop czy Witkacy Pod Strzechy pozostały na stałe w kalendarium. Poszerzona baza obiektów i zasobów została wykorzystana do powiększenia oferty SOK i stworzenia ulepszonej platformy pod stare i nowe wydarzenia kulturalne.

1 lutego 2020 roku, po 43 latach działalności w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz", główna siedziba Słupskiego Ośrodka Kultury przeniosła się do przekazanego przez miasto budynku po wygaszonym Gimnazjum nr 4 przy ul. Stefana Banacha 17.

Słupski Ośrodek Kultury kontynuuje i rozwija działalność: PDK, MOK-u, WDK-u, WOK-u, a obecnie również MCK. W chwili obecnej SOK administruje czterema budynkami:

  • Słupski Ośrodek Kultury - Szkoła Kultury przy ul. Stefana Banacha 17;
  • Rękodzielnia SOK przy ul Wojska Polskiego 10a;
  • Ośrodek Teatralny Rondo przy ul. M. Niedziałkowskiego 5a.
  • Emcek i Kino Rejs przy al. 3 Maja 22

СЛУПСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР

Бенефіціарами нашої діяльності є діти, підлітки та дорослі. Ми задовольняємо їх культурні потреби і пробуджуємо їх творчо. Ми оживляємо місцеве середовище, прислухаємося до потреб жителів, будуємо ідентичність місцевої спільноти, об'єднуємо покоління, дбаємо про діалог і взаєморозуміння між творчими об'єднаннями, волонтерами і співробітниками Слупського осередку культури.

Реалізовуючи свої цілі, ми співпрацюємо з освітніми установами, університетами, неурядовими організаціями, установами культури та засобами масової інформації. Ми надихаємо на спільну діяльність як неформальні, так і формалізовані групи.

В області культурної освіти ми готуємо молоду людину до широкого прийняття художніх і соціальних явищ, навчаємо їх пояснювати і розуміти, готуємо, з одного боку, до виховання, а з іншого-до збагачення місцевих традицій.

Рішенням міської ради в Слупську 1 лютого 2018 року Слупський культурний центр був об'єднаний з молодіжним культурним центром, створивши привабливу та ефективнішу в діяльності нову культурну установу під назвою "Слупський культурний центр". Молодіжний культурний центр, вже будучи Емчеком, став однією зі студій СКЦ.

Викладацький склад залишився без змін, і всі перераховані вижче об'єкти виконують свої колишні функції. Флагманські заходи, такі як Дні Єврейської культури, конкурс Восьми великих, фінал WOŚP, один на сцені, Німан нон-стоп або"Witkacy Pod Strzechy" залишилися в календарі. Розширена база об'єктів і ресурсів була використана для розширення пропозиції СЦК і створення поліпшеної платформи для старих і нових культурних заходів.

1 лютого 2020 року, після 43 років діяльності в будівлі житлового кооперативу "Залізничник", штаб-квартира Слупського культурного центру переїхала в передану місту будівлю колишньої гімназії № 4 по вул.Стефана Банаха, 17.

Слупський культурний центр продовжує і розвиває діяльність: PDK, MOK-u, WDK-u, WOK-u, а тепер і MCC. В даний час сок управляє чотирма будівлями: Słupski Ośrodek Kultury - Школа культури на вул. Стефана Банаха, 17; Rękodzielnia SOK -вул. Польської армії,10а; Ośrodek Teatralny Rondo - вул. М. Недєлковського, 5а. Emcek i Kino Rejs - ал. 3 травня 22


UKRAIŃSKI UNIWERSYTET KATOLICKI

Ukraiński Uniwersytet Katolicki - prywatna instytucja naukowa i edukacyjna we Lwowie. Pierwszy Katolicki Uniwersytet oferujący różnorodne możliwości akademickie i pozaszkolne. Za nowoczesnymi budynkami i wygodnymi audytoriami kryje się prawie stuletnia historia uniwersytetu: od założenia przez metropolitę Andrieja Szeptyckiego w 1929 roku Greckokatolickiej Akademii Teologicznej we Lwowie, przez lata okupacji sowieckiej, do odbudowy Lwowskiej Akademii Teologicznej, a następnie Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. Dziś UKU jest nowoczesną instytucją edukacyjną, która wyznacza rytm w szkolnictwie wyższym, jednocześnie pielęgnując wartości i idee ustanowione przez jej założycieli.

Український католицький університет – приватний науковий та навчальний заклад у Львові. Це перший в Україні католицький університет, що пропонує найрізноманітніші можливості академічної та позашкільної освіти. За фасадом сучасних будівель і комфортних авдиторій криється майже столітня історія університету: з часу заснування митрополитом Андреєм Шептицьким греко-католицької Богословської академії у Львові в 1929 році, через роки радянської окупації, до відновлення Львівської богословської академії, а відтак – Українського католицького університету. Сьогодні УКУ – сучасний навчальний заклад, що задає тон у сфері вищої освіти, водночас плекаючи цінності та ідеї, закладені його засновниками.

KLAUZULA WYDAWNICZA
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

 Belka

UCZESTNICY PROJEKTU

Strona ukraińska / Українська Сторона:

Koordynatorzy / Координатори: Khudzyk Ievgen, Nakonechnyy Dmytro

Uczestnicy / Учасники: Hanchar Vira, Makoveichuk Olena, Bilska Nataliia, Kravchuk Anna, Shchehliuk  Anna-Maria, Pirozhyk Sofia , Skoropad Anastasiia, Bobok Kostiantyn, Nedopas Lesia, Roksolana (Lyana) Salo, Zhyvachuk Ivanna, Iryna Stepaniak, Butynska Oksana       

Szkolny Teatr UKU "na filarach Simonovich" został stworzony przez jedność pragnienia piękna młodych ludzi, którzy weszli w piękny wiek nauki akademickiej; świadomość znaczenia teatru jako elementu paradygmatu uniwersyteckiego; poszukiwanie prawdy i jej formy wypowiedzi przez liderów, którzy zdecydowali się prowadzić na tej drodze.Narodziny naszego teatru nie są ugruntowanym aktem, ponieważ pragnienie, świadomość i poszukiwanie dojrzewają we własnym czasie. 
Narodziny naszego teatru nie są aktem kompletnym, ponieważ trwają. Rodzi się w każdym, kto przychodzi, odkrywa go dla siebie i wybiera jako własnego podróżnika.
Odzyskanie własnego imienia, objawienie go i otrzymanie patrona odbyło się 14 września 2016 roku w dzień św. Symeona. Ukazało istotę, drogę i życie naszej społeczności.

Шкільний Театр УКУ «На Симонових Стовпах» був створений єднанням спраги на красу молодих людей, що увійшли у прекрасний вік академічного навчання; усвідомлення важливості театру, як складової університетської парадигми; пошуку правди та її форми висловлювання лідерами, що наважились провадити на цій дорозі.Народження нашого театру не є усталеним актом, бо спрага, усвідомлення і пошук зріли кожен у власному часі. Народження театру не є завершеним актом, бо є таким, що триває. Він народжується у кожному, хто приходить, відкриває його для себе і обирає як власного подорожнього. Набуття власного Імені, об’явлення його і отримання Покровителя відбулись 14 вересня 2016 року в день Святого Симеона. Воно проявило суть, дорогу і життя спільноти театру.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strona polska / Польська Сторона:

Koordynatorzy / Координатори: Aleksandra Karnicka, Agata Pietruszewska, Wiesław Dawidczyk

Uczestnicy / Учасники: Lena Arciszewska, Magdalena Jarząb, Kacper Bokacz, Patrycja Gorczyńska, Katarzyna Borek, Sylwia Smugała, Hanna Filipek, Roksana Wysokińska

Młodzież ze Słupska związana jest z dwiema grupami teatralnymi, działającymi w Ośrodku Teatralnym Rondo:

Poczekalnia Snów - teatr młodzieżowy, który tworzą uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ze Słupska i Ustki. Oprócz warsztatowych zajęć teatralnych młodzi aktorzy pracują nad przygotowaniem przedstawień, poznając tajniki gry aktorskiej, interpretacji tekstów dramatów, prowadzenia dialogów i budowania monologów, analizy psychologicznej postaci scenicznych oraz motywów ich zachowań.

Grupa warsztatowa "Nova" - młodzieżowa grupa teatralna powstała w 2018 roku ma na swoim koncie dwa spektakle: „Historia Lalki” i „Co jest wolność”, stworzony we współpracy z Grupą POCZEKALNIA SNÓW. Zajęcia prowadzi Wiesław Dawidczyk – aktor lalkarz, instruktor teatralny, animator kultury. Absolwent pomaturalnego studium instruktorów teatru Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.

Молодь зі Слупська пов'язана з двома театральними групами, що діють в театральному центрі РОНДО:

"Зал очікування Снів" - молодіжний театр, до якого входять учні середніх і старших шкіл зі Слупська і Устки. На додаток до майстер-класів у театрі молоді актори працюють над підготовкою вистав, вивчаючи секрети акторської гри, інтерпретації текстів драм, ведення діалогів і побудови монологів, психологічного аналізу сценічних персонажів і мотивів їх поведінки.

Майстерна група "Нова" - молодіжна театральна група, створена в 2018 році, має на своєму рахунку дві вистави: "історія Ляльки" і "Що таке свобода", створена у співпраці з групою "зал очікування Снів". Заняття веде Веслав Давидчик-актор-ляльковод, ТЕАТРАЛЬНИЙ інструктор, аніматор культури. Закінчив факультет лялькового театру Державної Вищої Театральної Школи ім. Олександра Зельверовича у Варшаві.

Tłumaczenie / Переклад: Rita Pashchuk

KLAUZULA WYDAWNICZA
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

 Belka

WIZYTA W SŁUPSKU

DZIEŃ 1

Pierwsze wirtualne spotkanie w ramach projektu "Dwa głosy w jednej sprawie, czyli wertep i jasełka" miało charakter zapoznawczy. Dzięki specjalnie przygotowanej multimedialnej prezentacji uczestnicy z Ukrainy mogli zobaczyć Słupsk i poznać kilka najciekawszych faktów z nim związanych. Młodzież z obu krajów wskazała również, z czym kojarzy im się sąsiedni kraj.

Сьогодні відбулася перша віртуальна зустріч в рамах проекту "Два голоси в одній справі, вертеп і яселка". Характер зустрічі був ознайомчий: учасники проекту знайомились, розповідали про свої враження від подорожей Польщею та Україною, взаємно ділились з чим асоціюється їм інша країна. Молодь з польської сторони розповідали українській молоді про рідне місто,його історію, показували улюблені місця. Також завдяки мультимедійним презентаціям, приготовленими учасниками проекту, молодь з української сторони мала можливість познайомитись з історичними пам'ятками Слупська і дізнатись кілька цікавих фактів, пов'язаних з містом.

Spacer po Słupsku

 


DZIEŃ 2

Drugi dzień wirtualnej wymiany polsko-ukraińskiej za nami. Nasi partnerzy z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie zapoznali się z działalnością Słupskiego Ośrodka Kultury. Przygotowaliśmy wirtualne spacery po Ośrodku Teatralnym Rondo, Szkole Kultury, Rękodzielni i Emceku, odpowiadając przy okazji na szereg pytań. Sporo emocji dostarczył naszym ukraińskim przyjaciołom quiz wiedzy o Polsce. Jak się okazało, studenci ze Lwowa sporo wiedzą o naszym kraju i mamy nadzieję, że również będziemy mogli się wykazać wiedzą na temat naszego wschodniego sąsiada. Punktem kulminacyjnym dzisiejszego dnia była "zbiórka" haseł, które za sprawą techniki sitodruku przyozdobi naszą wspólną, polsko-ukraińską torbę. 

Другий день віртуального польсько-українського обміну позаду. Наші партнери з Українського Католицького Університету у Львові познайомилися з діяльністю Слупського культурного центру. Ми підготували віртуальні прогулянки по театральному центру Рондо, школі культури, ремеслу і EMCEKу, відповідаючи, до речі, на ряд питань. Чимало емоцій викликала у наших українських друзів Вікторина знань про Польщу. Як виявилося, студенти зі Львова багато знають про нашу країну, і ми сподіваємося, що також зможемо продемонструвати свої знання про нашого східного сусіда. Кульмінацією сьогоднішнього дня став "збір" гасел, який, завдяки техніці трафаретного друку, прикрасить нашу спільну польсько-українську сумку. 

Ośrodek Teatralny Rondo

W Pracowni Sitodruku przygotowaliśmy torby z nadrukiem - z hasłami, które zaproponowane zostały podczas jednego ze wspólnych wirtualnych spotkań z naszymi ukraińskimi partnerami.

У студії сітодруку ми підготували друк з гаслами, які були запропоновані під час однієї зі спільних віртуальних зустрічей з нашими українськими партнерами.

 

Warsztaty sitodruku

 

 


DZIEŃ 3

Wtorkowe spotkanie rozpoczęliśmy od omówienia bożonarodzeniowych zwyczajów w obu krajach. Studenci ze Lwowa zapoznani zostali z historią tradycyjnej bożonarodzeniowej szopki w Polsce.
Po południu wróciliśmy do omawiania kultury w Słupsku. Przedstawiliśmy sylwetkę Stanisława Ignacego Witkiewicza i jego związek z naszym miastem. Następnie udaliśmy się na wirtualny spacer po słupskich teatrach, w których gościli nas: dyrektor Teatru Lalki Tęcza Michał Tramer i dyrektor Nowego Teatru im. Witkacego Dominik Nowak. Odwiedziliśmy również Bałtycką Bibliotekę Cyfrową, w której zasobach znaleźliśmy zdigitalizowane lalki teatralne.
Ostatnim punktem wtorkowego spotkania były wspólne warsztaty teatralne przeprowadzone przez instruktora Słupskiego Ośrodka Kultury, Wiesława Dawidczyka. Warsztaty okazały się doskonałą okazją do nawiązania interakcji pomiędzy uczestnikami z Polski i Ukrainy, a w komunikacji główną rolę odegrała mimika, gestykulacja i wyrazy dźwiękonaśladowcze.

Зустріч у вівторок почалася з обговорення різдвяних звичаїв в обох країнах. Студенти зі Львова ознайомилися з історією традиційного різдвяного вертепу в Польщі.
У другій половині дня ми повернулися до обговорення культури в Слупську. Ми представили силует Станіслава Віткевича і його зв'язок з нашим містом. Потім ми вирушили на віртуальну прогулянку по слупским театрам, де нас приймали: директор театру ляльок веселки Міхал Трамер і директор Нового театру ім. С.І.Віткевича Домінік Новак. Ми також відвідали Балтійську цифрову бібліотеку, в ресурсах якої ми знайшли оцифровані театральні ляльки.
Останнім пунктом зустрічі у вівторок стали спільні театральні майстерні, що проводилися інструктором Слупського культурного центру Веславом Давидчиком. Семінар виявився чудовою можливістю для налагодження взаємодії між учасниками з Польщі та України , а в спілкуванні головну роль зіграли міміка, жестикуляція та звукові вирази.

Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce

Wizyta w Nowym Teatrze im. Witkacego w Słupsku

Wizyta w Teatrze Lalki Tęcza

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - Wystawa Witkacego

 


DZIEŃ 4

Ruch był tematem przewodnim środowych spotkań w ramach wymiany polsko-ukraińskiej. Przed południem wspólnie z naszymi przyjaciółmi ze Lwowa obejrzeliśmy spektakl "Droga na północ" i porozmawialiśmy' z reżyserką i choreografką Gabrielą Keller-Janus.
Popołudniowe spotkanie poświęcone było sztuce kuglarskiej. Zaczęliśmy projekcją spektaklu "Aala, Oola", a skończyliśmy dwugodzinnymi warsztatami kuglarskimi, przeprowadzonymi przez Macieja Sierosławskiego.

Рух на сцені був головною темою зустрічей у середу в рамках польсько-українського обміну. До полудня ми разом з нашими друзями зі Львова подивилися виставу "Дорога на північ" і поговорили з режисером і хореографом Габріелою Келлер-Янус.
Післяобіднє зібрання було присвячене мистецтву жонглювання. Ми почали з показу вистави" Аала, оола", а закінчили двогодинним майстер-класом, проведеним Мачеєм Сірославським.

Spacer po Ustce


DZIEŃ 5

Jesteśmy na półmetku naszej wirtualnej wymiany. W czwartek słupska grupa zaprezentowała spektakl poświęcony jasełkom, wyreżyserowany przez Wiesława Dawidczyka. Po prezentacji porozmawialiśmy trochę o spektaklu i wspólnie pośpiewaliśmy.
A już w niedzielę ponownie będziemy się łączyć z Ukraińskim Uniwersytetem Katolickim, by przez następne cztery dni poznać Lwów i kulturę ukraińską.

Ми на півдорозі до нашого віртуального обміну. У четвер Слупська група представила спектакль, присвячений Яселкам, режисер Веслав Давидчик. Після презентації ми трохи поговорили про виставу і разом заспівали. І вже в неділю ми знову об'єднаємося з Українським католицьким університетом, щоб протягом наступних чотирьох днів дізнатися про Львів та українську культуру.

Nova-Jasełka

 

 KLAUZULA WYDAWNICZA
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Belka


WIZYTA WE LWOWIE

 DZIEŃ 6

W niedzielę rozpoczęliśmy drugi tydzień wirtualnej wymiany. Z powodu przeprowadzonych tego dnia na Ukrainie wyborów lokalnych większość uczestników łączyła się ze swoich domów.

У неділю ми розпочали другий тиждень віртуального обміну. Через проведені в цей день в Україні місцеві вибори, більшість учасників приймали участь у зустрічі дистанційно.


DZIEŃ 7

Na poniedziałkowym spotkaniu nasi partnerzy z Ukrainy zaprezentowali materiały promujące swój kraj, zaprosili nas na wirtualną wycieczkę po Lwowie oraz pokazali Ukraiński Uniwersytet Katolicki. Młodzież ze Słupska wzięła również udział w quizie wiedzy o Ukrainie.

На зустрічі в понеділок наші партнери з України представили нам свою країну, запросили нас на віртуальну екскурсію Львовом і показали український католицький університет. Молодь зі Слупська також взяла участь у вікторині знань про Україну.

Spacer po Lwowie

Prezentacja Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie

Gra miejska

 


DZIEŃ 8

Ósmego dnia wymiany nasi partnerzy z Ukrainy pokazali nam swoje miasto z perspektywy lwowskich dachów. Następnie młodzież ze Słupska wzięła udział w warsztatach teatralnych przeprowadzonych przez Dmitrija Naumcâ.

Під час восьмої зустрічі в рамах обміну наші партнери з України показали нам своє місто з перспективи львівських дахів. Потім молодь зі Слупська взяла участь у театральних майстер- класах, які проводив Дмитро Наумець- викладач із психофізичної пластики у Шкільному Театрі УКУ "На Симонових стовпах"

Panorama Lwowa z perspektywy dachów kamienic


DZIEŃ 9

Na przedostatnim spotkaniu w ramach projektu "Dwa głosy w jednej sprawie..." uczestnicy ze Słupska wybrali się na wirtualny spacer po gmachu Lwowskiego Narodowego Akademickiego Teatru Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej. Następnym punktem spotkania była lekcja techniki białego śpiewu i nauka klasycznej ludowej pieśni "O synku, synku, synku Vasylku"

На передостанній зустрічі в рамках проекту " Два голоси в одній справі ..." учасники зі Слупська вирушили на віртуальну прогулянку по будівлі Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Наступним пунктом зустрічі став урок техніки білого співу та вивчення класичної народної пісні " ой сину, сину, сину Васильку"

Spacer po Lwowskim Narodowym Akademickim Teatrze


DZIEŃ 10

Dziesiąte, ostatnie już spotkanie upłynęło pod znakiem pożegnań. Zanim jednak do nich doszło, nasi partnerzy ze Lwowa zaprezentowali nam wertep, czyli ukraiński odpowiednik jasełek. Spotkania sporo nas nauczyły o kulturze i tradycjach naszych sąsiadów. Mamy nadzieję, że ten efekt zadziałał również w drugą stronę. Do zobaczenia!

Десята, остання зустріч пройшла під знаком прощання. Але перш ніж це сталося, наші партнери зі Львова представили нам вертеп, тобто український аналог яселек. Зустрічі багато чому навчили нас про культуру та традиції наших сусідів. Ми сподіваємося, що це було взаємно. До зустрічі!

Wertep w wykonaniu Szkolnego Teatru UKU "na filarach Simonovich"

Tradycje bożonarodzeniowe na Ukrainie

Życzenia świąteczne w wykonaniu studentów Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie

KLAUZULA WYDAWNICZA
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

 Belka

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU

Ruszyliśmy z realizacją projektu "Dwa głosy w jednej sprawie, czyli wertep i jasełka", organizowanego przez Słupski Ośrodek Kultury i dofinansowanego przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. Z powodu epidemii COVID-19 spotkania młodzieży z Polski i Ukrainy zostaną przeprowadzone w przestrzeni internetowej.
Trwa przygotowanie filmów: spacer po Słupsku oraz wizyta na wystawie Witkacego w Muzeum Pomorza Środkowego.
fot. Aleksandra Karnicka i Lena Arciszewska
Йде приготування фільмів: прогулянка по Слупську, а також оглядання колекції картин І. Віткевича в Музею Помор'я
 
KLAUZULA WYDAWNICZA
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

 Belka

KATALOG PROJEKTU

Katalog projektu "Dwa głosy w jednej sprawie, czyli wertep i jasełka" do pobrania w wersji PDF

 

Bez nazwy 1

Bez nazwy 2

Bez nazwy 3

Bez nazwy 4

Bez nazwy 5

Bez nazwy 6

Bez nazwy 7

Bez nazwy 8

Bez nazwy 9

Bez nazwy 10

Bez nazwy 11

Bez nazwy 12

Bez nazwy 13

KLAUZULA WYDAWNICZA
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Belka