Słupski Ośrodek Kultury w ramach I części projektu „Integracyjne inicjatywy lokalne” realizowanego w zakresie programu Dom Kultury+ Edycja 2024 Narodowego Centrum Kultury opracował diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców słupskich dzielnic, tj. Śródmieścia i Zatorza oraz osób uchodźczych zamieszkujących w naszym mieście.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne skierowany jest do domów kultury gotowych „prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk w zadaniu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Integralną częścią projektu jest diagnoza lokalna, tj. badanie potencjału, zasobów i potrzeb kulturalnych mieszkańców Słupska, na podstawie przeprowadzonych ankiet i wywiadów pogłębionych. Raport z diagnozy ma na celu wychwycenie różnorodności życia kulturalnego w Słupsku, z naciskiem położonym na poznanie potrzeb kulturowych mieszkańców Śródmieścia, Zatorza i osób uchodźczych zamieszkujących w naszym mieście oraz ich zaangażowanie w lokalne działania kulturotwórcze.

Raport prezentuje krajobraz kulturalny Słupska, pokazuje w jaki sposób mieszkańcy postrzegają jego potencjał kulturotwórczy, a także omawia obszary możliwej działalności kulturalnej, które Słupski Ośrodek Kultury wraz z innymi podmiotami w mieście mogłyby wesprzeć i włączyć w swoje obszary działań.

 

RAPORT W WERSJI .PDF DO POBRANIA