Słupski Ośrodek Kultury

Ośrodek Teatralny Rondo | Pracownia Ceramiczna

STATUT
SŁUPSKIEGO OŚRODKA KULTURY

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Słupski Ośrodek Kultury, zwany dalej „SOK” jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

 1.     Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001 roku Nr 13, poz. 123 z późn. zm./
 2.     Niniejszego statutu.

§ 2.

 1.     Organizatorem SOK jest Miasto Słupsk.
 2.     SOK jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora.
 3.     SOK posiada osobowość prawną.
 4.     Bezpośredni nadzór nad SOK sprawuje Prezydent Miasta Słupska.

§ 3.

 1.     Siedzibą i terenem działania SOK jest miasto Słupsk.
 2.     SOK może prowadzić działalność na terenie całej Polski, a także poza jej granicami.

II. Cele i zadania SOK

§ 4.

 1.     SOK jest samorządową instytucją kultury o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i informacyjnym.
 2.     Podstawowym celem działania SOK jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze a także promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania.
 3.     SOK realizuje cele i zadania poprzez wielokierunkową działalność w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury na podstawie własnego społecznie akceptowanego programu.
 4.     SOK opracowuje roczne plany działalności merytorycznej, sprawozdania i analizy.

§ 5.

 1.     Cele opisane w §4. ust 2 niniejszego statutu SOK realizuje poprzez następujące zadania:
  1. organizację, realizację i promocję przedsięwzięć kulturalnych
  2. merytoryczną opiekę nad twórczością amatorską oraz społecznym ruchem kulturalnym - sprawowaną poprzez działalność informacyjną, pomoc w doborze repertuaru, przedmiotową ocenę oraz działalność edukacyjną,
  3. działalność promocyjną i informacyjną dotyczącą wszelkich dziedzin kultury i sztuki,
  4. udostępnianie wartości kultury narodowej
  5. organizacja działań na rzecz upowszechniania kultury mniejszości narodowych, etnicznych i in.
  6. organizacja działań na rzecz integracji europejskiej, społecznej, zawodowej, kulturalnej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  7. inicjowanie oraz realizacja projektów terapeutycznych m.in. dla dzieci, młodzieży, bezrobotnych
  8. współdziałanie z instytucjami i podmiotami samorządowymi w zakresie profilaktyki uzależnień i resocjalizacji na rzecz mieszkańców
  9. SOK może podejmować również inne działania wynikające z potrzeb społeczności Słupska i regionu

§ 6.

 1.  SOK może na zasadach określonych odrębnymi przepisami realizować dodatkowe zadania, takie jak:
  1. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej i innych form kształcenia pozaszkolnego w dziedzinie kultury i sztuki
  2. świadczenie usług gastronomicznych we własnych obiektach
  3. prowadzenie sprzedaży giełdowej, komisowej, antykwarycznej dzieł sztuki, prac plastycznych, ceramicznych, rękodzieła artystycznego, fotograficznych filmowych, książek i wydawnictw
  4. prowadzenie odpłatnej wypożyczalni kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego
  5. świadczenie odpłatnych usług poligraficznych, fotograficznych, fonograficznych, filmowych, reklamowych, tanecznych, plastycznych, teatralnych itp.
  6. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej
  7. organizowanie odpłatnych spektakli teatralnych, koncertów, imprez rozrywkowych, okolicznościowych oraz ich sprzedawanie innym placówkom i instytucjom,
  8. prowadzenie kursów języków obcych
  9. wynajem pomieszczeń
  10. wynajem środków transportu
 2. Przy SOK mogą działać na zasadach określonych w przepisach odrębnych związki twórcze, naukowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, kluby.

III. Zarządzanie i organizacja

§ 7.

 1. SOK zarządzany jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Słupska na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych.
 2. Podczas nieobecności dyrektora SOK-iem kieruje Kierownik administracyjny.
 3. Dyrektor kieruje działalnością SOK przy pomocy podległych mu bezpośrednio pracowników.
 4. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
 5. Dyrektor i pracownicy merytoryczni powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk określone w odrębnych przepisach.
 6. Organizację wewnętrzną SOK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Domu Kultury po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Słupska a także opinii działających w SOK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórczych.

§ 8.

Dyrektor zarządza całokształtem SOK i reprezentuje SOK na zewnątrz. Jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą instytucji.

§ 9.

 1. Dyrektor SOK powołuje i odwołuje Radę Programową, zwaną dalej „Radą”.
 2. Członków Rady powołuje Dyrektor spośród przedstawicieli środowisk opiniotwórczych, autorytetów w zakresie działalności kulturalnej i gospodarczej.
 3. Do kompetencji Rady należy opiniowanie i wnioskowanie w sprawach związanych z działalnością SOK.
 4. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybrany przez członków Rady.
 5. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady przynajmniej raz w roku.
 6. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora SOK.
 7. Obsługę Rady prowadzi przedstawiciel SOK wskazany przez Dyrektora.
 8. Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.
 9. Kadencja Rady trwa 3 lata.

IV. Majątek i finanse SOK

§ 10.

 1. Mienie SOK jest mieniem komunalnym.
 2. Zasady gospodarowania mieniem określają przepisy o samorządzie gminnym i ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 3. Organizator zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej.

§ 11.

 1. SOK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o finansach publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan działalności SOK zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 3. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie SOK pochodzą z:
  1. rocznej dotacji budżetowej,
  2. wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności,
  3. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  4. darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
  5. działalności gospodarczej w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową,
  6. oraz innych źródeł.

§ 12.

 1. SOK może prowadzić, jako dodatkową działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.
 2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej SOK.
 3. SOK zobowiązany jest do przedkładania Prezydentowi Miasta Słupska rocznych sprawozdań finansowych.

V. System kontroli wewnętrznej

§ 13.

Kontrolę wewnętrzną SOK sprawują:

 1. Dyrektor w zakresie spraw ogólnych.
 2. Główny księgowy w zakresie spraw finansowych.

VI. Postanowienia końcowe

§ 14.

 1. Przekształcania, podziału i likwidacji SOK może dokonać Rada Miasta Słupska na warunkach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.
 2. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 3. SOK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.